Upravno vijeće

Upravno vijeće Doma za starije i nemoćne osobe Čakovec, upravlja ustanovom  u skladu sa  Zakonom o ustanovama, Zakonom o socijalnoj skrbi, Statutom ustanove i Poslovnikom o svom radu.

Upravno vijeće sastoji se od pet članova, od čega su tri predstavnika osnivača, jedan predstavnik radnika Doma i jedan predstavnik korisnika Doma.

Članovi su:

Ana Slamek

Franciska Četković

Tanja Potočnik - Hunjadi

Iris Belec

Radojka Palašek