ZAKONI I PROPISI IZ PODRUČJA DJELOVANJA

 

Poslovanje Doma za starije i nemoćne osobe Čakovec temelji se na zakonima i drugim propisima kojima se uređuje područje djelovanje i to na:

 

- Zakonu o socijalnoj skrbi (NN br. 157/2013; 152/2014 i 99/2015), čiji pročišćeni tekst možete pogledati ovdje

- Zakonu o ustanovama (NN br. 76/1993; 29/1997; 47/1999; 35/2008 i 127/2019), čiji pročišćeni tekst možete pogledati ovdje

- Obiteljskom zakonu (NN br. 103/2015) kojeg možete pogledati ovdje

- Zakonu o zdravstvenoj zaštiti (NN br. 150/2008; 71/2010; 139/2010; 22/2011; 84/2011; 154/2011; 12/2012; 35/2012; 70/2012; 144/2012; 82/2013; 159/2013; 22/2014 i 154/2014), čiji pročišćeni tekst možete pogledati ovdje

- Zakonu o obveznom zdravstvenom osiguranju (NN br. 80/2013 i 137/2013), čiji pročišćeni tekst možete pogledati ovdje

- Zakonu o radu (NN br. 93/2014) kojeg možete pogledati ovdje

- Zakonu o zaštiti na radu (NN br. 71/2014; 118/2014 i 154/2014), čiji pročišćeni tekst možete pogledati ovdje

- Zakonu o hrani (NN br. 81/2013 ; 14/2014 i 30/2015), čiji pročišćeni tekst možete pogledati ovdje

- Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima (NN br. 105/1997; 64/2000; 65/2009 i 125/2011), čiji pročišćeni tekst možete pogledati ovdje

- Zakonu o proračunu (NN br. 87/2008; 136/2012 i 15/2015), čiji pročišćeni tekst možete pogledati ovdje

- Zakonu o fiskalnoj odgovornosti (NN br. 139/2010 i 19/2014), čiji pročišćeni tekst možete pogledati ovdje

- Zakonu o doprinosima (NN br. 84/2008; 152/2008; 94/2009; 18/2011; 22/2012; 144/2012; 148/2013; 41/2014 i 143/2014), čiji pročišćeni tekst možete pogledati ovdje

- Ovršnom zakonu (NN br. 112/2012; 25/2013 i 93/2014), čiji pročišćeni tekst možete pogledati ovdje

- Zakonu o porezu na dohodak (NN br. 177/2004; 73/2008; 80/2010; 114/2011; 22/2012; 144/2012; 43/2013; 120/2013; 125/2013;148/2013; 83/2014 i 143/2014), čiji pročišćeni tekst možete pogledati ovdje

- Zakonu o platnom prometu (NN br. 133/2009 i 136/2012), čiji pročišćeni tekst možete pogledati ovdje

- Zakonu o plaćama u javnim službama (NN br. 27/2001 i 39/2009), čiji pročišćeni tekst možete pogledati ovdje

- Pravilnik o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga (NN br. 40/2014)  kojeg možete pogledati ovdje

- Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga (NN br. 66/2015)  kojeg možete pogledati ovdje

- Pravilnik o vođenju evidencije i dokumentacije domova socijlane skrbi, te načinu i rokovima za dostavu izvješća o korisnicima, vrstama usluga i drugim pitanjima (NN br. 47/2002)  kojeg možete pogledati ovdje

- Pravilnik o mjerilima za razvrstavanje domova za starije i nemoćne osobe (NN br. 121/2000)  kojeg možete pogledati ovdje

- Pravilnik o vježbeničkom stažu stručnih djelatnika u ustanovama socijalne skrbi (NN br. 29/1998)  kojeg možete pogledati ovdje

- Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o vježbeničkom stažu stručnih djelatnika u ustanovama socijalne skrbi (NN br. 30/1999)  kojeg možete pogledati ovdje

- Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o vježbeničkom stažu stručnih djelatnika u ustanovama socijalne skrbi (NN br. 38/2004)  kojeg možete pogledati ovdje

- Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/2014) kojeg možete pogledati ovdje

- Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 115/2015) kojeg možete pogledati ovdje

- Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (NN 3/2015) kojeg možete pogledati ovdje

- Pravilnik o izmjeni Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (NN 93/2015) kojeg možete pogledati ovdje

- Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (NN 135/2015) kojeg možete pogledati ovdje

- Pravilnik o proračunskim klasiifikacijama (NN 26/2010) kojeg možete pogledati  ovdje

- Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o proračunskim klasiifikacijama (NN 120/2013) kojeg možete pogledati  ovdje

- Pravilnik o utvrđivanju proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna i proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te o načinu vođenja registra (NN 128/2009) kojeg možete pogledati  ovdje

- Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o utvrđivanju proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna i proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te o načinu vođenja registra (NN 142/2014) kojeg možete pogledati  ovdje

- Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama (NN br. 128/17 ) kojeg možete pogledati  ovdje

 

- Kolektivni ugovor za djelatnost socijalne skrbi (NN br. 61/18) kojeg možete pogledati  ovdje

- Pravilnik o razini, odgovarajućem zvanju, uvjetima i načinu napredovanja stručnih radnika u djelatnosti socijalne skrbi (NN br. 66/2015) kojeg možete pogledati  ovdje

 

1. Koja je dokumentacija potrebna za smještaj u Dom?

Da biste postali član naše velike obitelji neophodno je da nam dostavite:

1. Molbu s kratkom biografijom:

  • Ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresa i telefonski broj,
  • stupanj obrazovanja,
  • bračni status,
  • navesti podatke o djeci i međusobne odnose s njima,
  • stambeni uvjeti,
  • zdravstveni status – pokretljivost,
  • Vaš razlog dolaska u ustanovu.

2. Rodni list ne stariji od godinu dana.
3. Preslika osobne iskaznice, zdravstvene iskaznice i iskaznice dopunskog zdravstvenog osiguranja
4. Zadnji odrezak od mirovine. 
5. Izjavu obveznika uzdržavanja o podmirenju razlike troškova smještaja ili troškova smještaja u potpunosti u domu, ovjerena kod javnog bilježnika. 
6. Potvrdu liječnika psihijatra da osoba ne boluje od bolesti zbog kojih može ugroziti zdravstveno stanje i sigurnost drugih korisnika.
7. Potvrdu liječnika opće prakse da osoba ne boluje od zaraznih bolesti, navesti dijagnoze bolesti od kojih boluje. 
8. Laboratorijske pretrage – KKS, SE, GUK, urin. 

* Ne uvažavamo liječničke nalaze starije od 6 mjeseci 

 Sukladno Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka, Dom za starije i nemoćne osobe Čakovec se obvezuje prikupljati, obrađivati i zaštititi osobne podatke kandidata za smještaj samo  u svrhu s kojom je kandidat upoznat, odnosno radi stjecanja statusa korisnika usluga Doma.

U procesu realizacije tražene usluge i za davanje obavijesti i informacija vezanih uz Vaš smještaj u Domu, koristit ćemo podatke temeljem propisa koji reguliraju socijalnu skrb. Obvezujemo se da nećemo prodati, iznijeti ili dati ove informacije trećoj osobi na način koji nije naveden u ovoj informaciji.

 Dokumentacija se predaje socijalnoj radnici Doma ili Depandanse radnim danom u vremenu od 7-15 sati.

 Nakon što nam, dostavite kompletnu dokumentaciju rješavati će je Komisija za prijem i otpust korisnika, a zaključak Komisije biti će Vam dostavljen u pismenom obliku.

  • za pružamo za korisnike koji žive u užem centru grada Čakovca

 

2. Koliko se prosječno čeka na smještaj u Dom?

   Obzirom na listu čekanja, prosječno oko 7 godina.

 

 

 Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj  25/13 i 85/15).

 Cilj Zakona je omogućiti i osigurati ostvarivanje Ustavom Republike Hrvatske zajamčenog prava na pristup informacijama, kao i na ponovnu uporabu informacija fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

Pravo na pristup informacijama temelji se na načelima javnosti i slobodnog pristupa, pravodobnosti, potpunosti i točnosti informacija, načelu jednakosti, načelu raspolaganja informacijom i načelu međusobnog poštovanja i suradnje te, sukladno članku 5. stavku 1. točki 5. Zakona „obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije, kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom“.

Informacija, u smislu navedenog Zakona (članak 5. stavak 1. točka 3.), predstavlja „svaki podatak koji posjeduje tijelo javne vlasti u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra , neovisno o načinu na koji je prikazan (napisani, nacrtani, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili neki drugi zapis), koji je tijelo izradilo samo ili u suradnji s drugim tijelima ili dobilo od druge osobe, a nastao je u okviru djelokruga ili u vezi s organizacijom i radom tijela javne vlasti.“

Ponovna uporaba informacija, u skladu s člankom 5. stavkom 1. točkom 6. Zakona „znači uporabu informacija tijela javne vlasti od strane fizičkih ili pravnih osoba, u komercijalnu ili nekomercijalnu svrhu različitu od izvorne svrhe za koju su informacije nastale, a koja se ostvaruje u okviru zakonom ili drugim propisom određenog djelokruga ili posla koji se uobičajeno smatra javnim poslom. Razmjena informacija između tijela javne vlasti radi obavljanja poslova iz njihovog djelokruga ne predstavlja ponovnu uporabu“.

Ne smatra se zahtjevom za pristup informacijama (članak 18. stavak 5. Zakona o pravu na pristup informacijama) traženje uvida u cjelokupni spis predmeta, objašnjenja ili uputa vezanih uz ostvarivanje nekog prava ili izvršavanje obveze, izrade analize ili tumačenja nekog propisa, kao ni stvaranje nove informacije. Nepotpuni zahtjevi ne mogu se uputiti u postupak.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Domu za starije i nemoćne osobe Čakovec.+

Visina naknade za pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, određeno je sukladno kriterijima iz članka 19. stavka 3 Zakona o pravu na pristup informacijama. 

• pisanim putem na adresu: Dom za starije i nemoćne osobe Čakovec, Matice hrvatske 1, 40000 Čakovec

 putem elektroničke pošte: dom@domzastarije-ck.hr

• telefaksom na broj:  040 314 465

• telefonom na broj:   040 370 301, službenica za informiranje Sanja Bratković, viši administrativni referent

 Dokumenti u prilogu:

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2021. godinu

Izvješće o provedbi zakona o pravu na pristup informacijama za 2022. godinu