Smještaj u Dom

STALNI SMJEŠTAJ

Korisnici se smještaju: temeljem rješenja o smještaju upućenog od nadležnog područnoga ureda Centra za socijalnu skrb ili na temelju ugovora o smještaju.

U sklopu stalnog smještaja Dom pruža usluge: stanovanja, prehrane, održavanja osobne higijene, brigu o zdravlju, njegu, radne aktivnosti i korištenje slobodnog vremena. 

Ovisno o stupnju samostalnosti u podmirivanju potreba za kretanjem, hranjenjem, oblačenjem, osobnom higijenom korisnici se smještaju na stambeni dio ili na odjel pojačane njege.

 

STAMBENI SMJEŠTAJ 

Stambenim smještajem u jednokrevetnim i dvokrevetnim sobama pružaju se slijedeće usluge:

 • prehrana koja se sastoji od tri obroka dnevno, prema utvrđenim normativima za prehranu starijih osoba,
 • dijetalna prehrana prema uputama liječnika,
 • briga o zdravstvenom stanju korisnika
 • pomoć pri održavanju osobne higijene,
 • održavanje higijene prostora,
 • pranje i glačanje rublja,
 • usluge socijalnog rada,
 • radne aktivnosti,
 • korištenje slobodnog vremena,
 • i druge usluge utvrđene Statutom Doma i programom rada.

 

ODJEL BRIGE O ZDRAVLJU I ODJEL POJAČANE NJEGE 

Smještajem na Odjel u jednokrevetnim, dvokrevetnim i višekrevetnim sobama teže pokretnom, nepokretnom i inkontinentnom korisniku kao i korisniku sa specifičnim potrebama pri održavanju osobne higijene i zadovoljavanju osobnih potreba osigurava se:

 • briga o zdravstvenom stanju korisnika  
 • pomoć pri odijevanju i svlačenju
 • pomoć pri hranjenju
 • obavljanje osobne higijene
 • pomoć pri obavljanju fizioloških potreba
 • održavanje higijene kreveta
 • pomoć pri održavanju čistoće uže okoline
 • fizikalna terapija
 • i druge usluge utvrđene Statutom Doma i programom rada.